Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 w Janowie Lubelskim

 ul. Ks. Skorupki 9, 23-300 Janów Lubelski

http://www.mosirjanow.pl

 

Statut

STATUT

MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W JANOWIE LUBELSKIM

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim, zwany w dalszej treści „Ośrodkiem” lub „MOSiR”, jest gminnym zakładem budżetowym powołanym do wykonywania zadań własnych gminy w zakresie zabezpieczenia potrzeb społecznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.
 2. Podstawę prawną działalności Ośrodka stanowią:
 1. ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142, poz.1591, z późn. zmian.),
 2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. nr 157 poz. 1240, z późn. zmian.),
 3. ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zmian.),
 4. ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236),
 5. Statut.

§ 2

 

 1. Siedzibą Ośrodka jest miasto Janów Lubelski.
 2. Obszarem działania Ośrodka jest Gmina Janów Lubelski.

 

§ 3

 

 1. MOSiR prowadzi działalność podstawową o charakterze użyteczności publicznej, której celem jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, kultury fizycznej, w tym rekreacji i rehabilitacji ruchowej, poprzez:
 1. udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej według zapotrzebowania społecznego: klubów i związków sportowych oraz innych jednostek organizacyjnych kultury fizycznej, organizacji społecznych i zawodowych, placówek oświatowych i osób fizycznych,
 2. organizację i obsługę imprez rekreacyjnych, takich jak: wycieczki, rajdy (piesze, rowerowe, konne i inne), obozy kondycyjno – treningowe, zloty, biwaki, kuligi, „zielone szkoły”, imprezy zlecone,
 3. prowadzenie działalności promującej i reklamującej działania Ośrodka, poprzez organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych i sportowych różnego szczebla i zasięgu,
 4. udostępnianie, dzierżawę, wynajem obiektów, lub ich części, powierzchni lub jej części na działalność sportową, rekreacyjną, rehabilitacyjną, fitness, widowiskową, wystawienniczą, handlową, reklamową i inną,
 5. zarządzanie obiektami i terenami rekreacyjnymi oraz zapewnienie ich właściwej eksploatacji i konserwacji, rozbudowę bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie swego działania.
 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzi działalność pozostałą w zakresie:
 1. współpracy z organami administracji samorządowej i rządowej, związkami sportowymi, klubami i innymi organizacjami upowszechniania kultury fizycznej, organizacjami społecznymi, placówkami oświatowymi oraz zakładami pracy,
 2. prowadzenia działalności promocyjnej i reklamowej zmierzającej do realizacji zadań Ośrodka,
 3. upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz propagowania zdrowego trybu życia,
 4. prowadzenie innej działalności, w tym działalności gospodarczej w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, celem pozyskiwania środków na działalność statutową Ośrodka.

§ 4

 

Ośrodek ma prawo używania pieczęci o treści:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim

ul. Ks. Skorupki 9

23-300 Janów Lubelski

Tel./fax 015 8725105 NIP 862-00-04-574

 

Rozdział II.

Organizacja Ośrodka

 

§ 5

 

 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor Ośrodka.
 2. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora Ośrodka jest Burmistrz Janowa Lubelskiego, zwany dalej „Burmistrzem”.

 

§ 6

 1. Do zakresu działania dyrektora Ośrodka należy w szczególności:
 1. kierowanie Ośrodkiem,
 2. reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,
 3. przedstawianie właściwym organom nadzoru i kontroli planów rzeczowych
  i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowo- inwestycyjnych,
 4. wydawanie w obowiązującym trybie wewnętrznych aktów normatywnych: instrukcji, regulaminów, zarządzeń itp.,
 5. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Ośrodka.
 1. Dyrektor MOSiR jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy
  i zwierzchnikiem służbowym pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

§ 7

 

 1. Dyrektor Ośrodka działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Do składania w imieniu Ośrodka oświadczeń woli w zakresie nabywania praw
  i zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dyrektora
  i głównego księgowego.

 

§ 8

 

 1. W skład Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne:
 1. dział finansowo - księgowy (FK),
 2. dział kadrowo – kasowo - administracyjny (KKA),
 3. dział eksploatacji Krytej pływalni (KP),
 4. dział eksploatacji, obiektów sportowych oraz terenów sportowych i rekreacyjnych (SM),
 5. samodzielne stanowisko pracy do spraw pracowniczych oraz bezpieczeństwa
  i higieny pracy (BP).
 1. Działem finansowo – księgowym kieruje główny księgowy, podległy bezpośrednio dyrektorowi Ośrodka.

 

§ 9

 

Zakres działania komórek organizacyjnych i podległość służbową stanowisk pracy określa Regulamin organizacyjny Ośrodka, ustalony przez dyrektora Ośrodka i zatwierdzony przez Burmistrza.

 

§ 10

Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Ośrodka oraz ich status prawny określają odrębne przepisy.

 

Rozdział III

Mienie i gospodarka finansowa Ośrodka

 

§ 11

 1. Ośrodek, jako zakład budżetowy prowadzi swą działalność na zasadzie odpłatności
  i pokrywa koszty swej działalności z przychodów własnych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. Ośrodek może otrzymywać dotacje z budżetu do wysokości 50% jego kosztów.
 3. Na zasadach określonych odrębnymi przepisami Ośrodek może otrzymywać dotacje na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.
 4. Ośrodek rozlicza się z budżetem Gminy Janów Lubelski.
 5. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych ustawą
  o finansach publicznych oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.
 6. Ośrodek posiada oddzielny rachunek bankowy.
 7. Ośrodek prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 12

 1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody oraz wydatki stanowiące koszty działalności, a także stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.
 2. W planie finansowym Ośrodka wyodrębnia się w szczególności:
 1. przychody własne,
 2. dotacje z budżetu,
 3. wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń,
 4. wydatki inwestycyjne.
 1. Przychody Ośrodka obejmują:
 1. przychody własne z działalności określonej w §  3 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4,
 2. dotacje z budżetu,
 3. dobrowolne wpłaty i darowizny.
 1. Wydatki Ośrodka przeznaczane są na finansowanie jego działalności statutowej.
 2. Nadwyżką środków obrotowych Ośrodek rozlicza się z budżetem Gminy.

 

§ 13

 1. Majątek Ośrodka stanowi mienie gminne i może być wykorzystywany na cele związane z wykonywaniem zadań statutowych Ośrodka, przy zachowaniu wymogów zawartych w obowiązujących przepisach prawa.
 2. Na trwałe mienie Ośrodka składają się:
 1. nieruchomość zabudowana – obiekt Stadion miejski, Janów Lubelski Obręb IV, o powierzchni 2ha 87a 87m2 wraz z budynkami i budowlami oraz pozostałymi środkami trwałymi,
 2. nieruchomość zabudowana – obiekt Kryta pływalnia „Otylia”, Janów Lubelski Obręb IV, o powierzchni 60a 87m2 wraz z budynkami i budowlami oraz pozostałymi środkami trwałymi.

Rozdział IV.

Postanowienia końcowe

 

§ 14

 

Likwidacja lub reorganizacja Ośrodka, wyposażanie go w majątek oraz zmiany statutu należą do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim.

Informacje

Liczba wyświetleń: 817
Utworzono dnia: 01.08.2016
Dokument wprowadził:
Admin
Dokument opublikował:
Admin

Historia publikacji

 • 01.08.2016 13:53, Administrator
  Edycja strony: Statut
 • 01.08.2016 13:45, Administrator
  Edycja strony: Statut
 • 01.08.2016 13:37, Administrator
  Edycja strony: Statut